Politica de confidențialitate

Nota de informare privind politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prevederilor art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”)

MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L. (denumită în continuare „Mediabank”) cu sediul social în Oradea, str. Constantin Tănase nr. 22 / A, jud. Bihor, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor J5/1880/2013, C.U.I. 32499619, în calitate de Operator de prelucrare a datelor cu caracter personal, denumit în continuare ”Operator” sau ”Operatorul” va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în conformitate cu dispozițiile legale incidente în domeniul securității și protecției datelor cu caracter personal, precum și in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal, denumită în continuare „Responsabilul” sau ”Ofițerul de date cu caracter personal” (Data Protection Officer – DPO) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: office@mediabank.ro.

Datele personale prelucrate de către Operator sunt: numele, prenumele, vârstă, sex, adresa de domiciliu sau o altă adresă de livrare indicată, adresa de e-mail, număr de telefon, cod numeric personal / de identificare, poze, imagini, înregistrări video – audio, semnătură, localizare, geo-tracking, adresa IP; precum și orice alte date furnizate în timpul efectuării și plasării unei comenzi pe site-ul MEDIABANK AD SOLUTIONS, respectiv www.mediabank.ro., cu informarea prealabilă a persoanei vizate în acest sens.

În sensul prezentei note informative, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator înseamnă în fapt orice operațiune specifică sau chiar ansamblul de operațiuni efectuate prin utilizarea unor procese manuale sau chiar automatizate și aplicate datelor cu caracter personal, cum ar fi: înregistrarea, colectarea, structurarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, extragerea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod și sub orice formă, compararea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operatorul de date cu caracter personal informează utilizatorii asupra faptului că datele cu caracter personal furnizate prin intermediul platformei mediabank.ro vor fi colectate, înregistrate, prelucrate și stocate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice, automatizate.

Operatorul de date cu caracter personal va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dobândite cu consimțământul dvs. prin intermediul platformei mediabank.ro pentru realizarea următoarelor scopuri:

 • de a presta servicii specifice de marketing și promovare a produselor și serviciilor clientului;
 • de a furniza produse și servicii publicitare la solicitarea clientului;
 • de a eficientiza comunicarea între Mediabank și client/potențialul client;
 • de a îndeplini mandatul/împuternicirea acordat(ă) de client/potențialul client în scopul intermedierii relației cu alți parteneri sau terțe persoane;
 • de a soluționa în mod corespunzător, în termen optim și previzibil sesizările și cererile transmise de către clienții sau potențialii clienți Mediabank, indiferent de metoda prin care au fost transmise acestea;
 • de a prelucra datele cu caracter personal, cu scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor Mediabank;
 • de a derula în mod corespunzător relația cu touroperatorii, societatile de asigurare, societatile de  transpport persoane, terestrestru sau aerian.
 • de a asigura informarea optimă privind schimbările și împrejurările survenite în executării contractului  (ex. schimbarea termenului de livrare a produsului datorită unor împrejurări exterioare, mai presus de voința Mediabank, cum ar fi spre exemplu schimbările metereologice bruște și imprevizibile care fac imposibilă livrarea produselor și serviciilor în termenele convenite inițial)
 • de a transmite, cu acordul clientului, informări de natură comercială prin newslettere și/sau alte modalități: oferte speciale, lichidări de stoc, epuizare de stoc etc.

Temeiul juridic sau interesul legitim prin care Operatorul de date cu caracter personal procedează în vederea prelucrării datelor cu caracter personal constă în:

 • executarea contractul pe care l-ați încheiat cu Mediabank în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • respectarea unei obligații legale; (încheierea contractelor de prestări-servicii, întocmirea facturilor în vederea contabilizării lor)
 • exprimarea consimțământul liber și neviciat;
 • executarea unui sarcini de interes public sau legată de exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul;
 • pentru urmărirea intereselor legitime ale operatorului și/sau ale terților (interesele legitime incluzând de asemenea îmbunătățirea serviciilor, promovarea, extinderea și comercializarea serviciilor proprii).

Refuzul Clienților / potențialilor clienți de a transmite Operatorului datele cu caracter personal și / sau de a permite prelucrarea datelor cu caracter personal conduce în consecință la imposibilitatea prestării în condiții corespunzătoare a serviciilor / furnizării de produse care au legătură directă cu activitatea principală a Mediabank. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru scopurile legitime ale Operatorului, nu va avea însă nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează însă legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea efectivă a acestuia.

În anumite condiții expres prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi dezvăluite, în scopurile amintite mai sus și următorilor destinatari:

 • angajaților, colaboratorilor și partenerilor Operatorului de pe teritoriul Uniunii Europene;
 • societăților terțe sau a altor destinatari, precum și a partenerilor contractuali: furnizori de servicii (prelucrare grafică-design, prelucrare materiale, cântărire, măsurare, fabricare decorațiuni etc), a unor terțe părți responsabile cu derularea activităților marketing direct conform dispozițiilor și prevederilor RGPD și în urma obținerii consimțământului dvs. În acest din urmă caz, Mediabank informează destinatarii cu privire la datele care aparțin următoarelor categorii: furnizori de servicii marketing, furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de tip marketing, executanți de lucrări, furnizori de servicii (de exemplu servicii de vopsitorie, lăcuire, prelucrare lemn, gravuri, instalații luminoase) și bunuri (de exemplu produse electronice și electrocasnice, materiale din lemn, oțel inoxidabil).
 • către autoritățile și instituțiile statului (A.N.A.F., A.N.A.P., I.T.M., organele de cercetare penală, instanțe judecătorești etc), spre exemplu, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscală,legislația muncii, lupta anticorupție, efectuarea operațiunilor de tip fiscal și contabil, derularea de proceduri de achiziții publice sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești și / sau a altor sentințe judecătorești, precum și a altor decizii emise de către instanțele judecătorești, precum și a altor organisme învestite de statul român cu putere administrativă, decizională (cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ: transmiterea de informații la solicitarea organelor de poliție/parchet/Inspectoratul teritorial de muncă) în vederea desfășurării anchetelor.

Transferul datelor cu caracter personal având în vedere evoluția naturala a domeniului IT, destinata furnizării de aplicații informatice in scopul digitalizării serviciilor prestate, menționam ca, urmare a derulării contractelor în care BIBI Touring este parte, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal implica transferul datelor către alte companii din grupul BIBI, cat si către alți parteneri, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectului contractului în care Clientul este parte. Așadar, precizăm ca datele sunt transferate in spațiul Uniunii Europene și/sau in afara acestuia prin intermediul unor instrumente juridice și în baza unor garanții adecvate reglementate de Comisia Europeana și/sau de către alte autorități naționale, respectiv în alte state care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor.

Datele cu caracter personal prelucrate de către Mediabank ce fac obiectul transferului în scopurile amintite mai sus vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și, în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate. Ulterior, acestui moment, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, contractuale fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine Operatorului, în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele cu caracter personal prelucrate de către Mediabank vor fi șterse.

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personale ale dvs. veți putea fi supus unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor, precum crearea de profiluri. În acest caz veți avea totuși dreptul de a beneficia de intervenția manuală din partea operatorului, respectiv de a vă exprima punctul de vedere cu privire la crearea de profiluri automate, precum și de a contesta această măsură.

Potrivit prevederilor art. 15 – 21 din Regulamentul General privind Protecția datelor cu caracter personal (RGPD), precum și libera circulație a acestor date, referitor la protecția datelor cu caracter personal comunicate către Mediabank, beneficiați de următoare drepturi:

a) să aveți acces la datele cu caracter personal furnizate către Mediabank prin intermediul website-ului mediabank.ro, precum și să solicitați o copie a acestor date;

b) să solicitați rectificarea acestora;

c) să solicitați ștergerea acestora;

d) să obțineți restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal furnizate;

e) să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal;

f) să primiți datele cu caracter personal furnizate către Mediabank într-un format structurat, utilizat în mod curent și care să poată fi redat sau citit în mod convenabil de pe un dispozitiv tip smartphone sau PDA.

Mediabank vă informează totodată asupra faptului că aveți dreptul de a vă opune în orice moment și în mod gratuit prelucrării datelor dvs. cu caracter personal care vă privesc, precum și cu privire la orice prelucrare efectuată în scopuri de marketing direct, inclusiv în scopul creării de profiluri, în măsura în care acest din urmă scop este legat de marketingul direct. De asemenea, aveți în orice moment dreptul de a vă retrage consimțământul exprimat prin intermediul platformei Mediabank, în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe baza acestui temei.

În cazul în care veți înțelege să vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate de către Mediabank în aceste scopuri.

Pentru exercitarea corespunzătoare a drepturilor, precum și cu privire la retragerea consimțământului exprimat, înțelegeți (înainte de a vă adresa oricărei alte autorități competente); să vă adresați în primul rând în mod direct Operatorului, respectiv către Mediabank printr-o cerere scrisă datată și semnată olograf de către dvs. sau prin accesarea și completarea unui formular de acces la datele cu caracter personal prin una din urmatoarele modalități:

 • direct la sediul social al Mediabank situat în Oradea, str. Constantin Tănase nr. 22 / A, jud. Bihor;
 • prin poștă, cu scrisoare recomandată și confirmare de primire la adresa Oradea, str. Constantin Tănase nr. 22 / A, jud. Bihor;
 • electronic, respectiv prin transmiterea unui e-mail la office@mediabank.ro.

În cazul în care doriți mai multe informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal vă veți putea adresa în mod corespunzător și Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, respectiv DPO-ului Mediabank ce poate fi contactat în mod direct la adresa de e-mail office@mediabank.ro. Vă aducem totodată la cunoștință faptul că aveți în continuare și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în eventualitatea în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de către MEDIABANK AD SOLUTIONS S.R.L. ar încalca în orice fel prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.